Barion Pixel Dámske šaty, bikiny a monokiny | onlinelingerie.sk
S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

KONTAKTY

ASOKI s.r.o.
Inžinierska 6
040 11 Košice
tel: +421 907 178 861

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 Tieto obchodné podminky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

 

Vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti: ASOKI s.r.o., Inžinierska 6, 040 11 Košice, Slovenská republika, IČO: 43888135, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice, vložka číslo: 21098/V, (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.onlinelingerie.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len "kúpna zmluva").

"Kupujúcim" - sa rozumie osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom eshopu www.onlinelingerie.sk

"Objednávkou" - sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a zaplatenia a celkovú sumu, ktorú kupujúci za tovar zaplatí.

"Tovarom" - sa rozumejú všetky produkty zobrazované na internetovej stránke www.onlinelingerie.sk.

„Orgán dozoru“ je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A35, 043 79  Košice 1, tel. č. 055/622 07 81, fax č. 055/622 45 47, http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi .

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.onlinelingerie.sk sú návrhom kúpnej zmluvy a sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

 

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
  • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
  • za vady tovaru zodpovedá predávajúci.

Zodpovednosť predávajúceho za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Predávajúci nezodpovedá za:

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.

 

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov realizované v čo najkratšom termíne. Ak je pri konkrétnom produkte uvedená iná dodacia doba, o odoslaní tovaru Vás budeme informovať.

Poštovné

Cena poštovného:

Slovenská pošta: poštovné do ČR: 3 €, kuriér GLS do ČR: 5 €

                          poštovné SR: 2 €

Kuriér GLS a DHL: 3 €

Za dobierku je doplatok: 1 €

Ceny tovaru

Všetky ceny, ktoré sú uvedené na stránke, sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (na emailovej adrese: asokikosice@gmail.com; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a v každom prípade nejneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Obchodník vráti platby a náklady rovnakými platobnými prostriedkami aké použil kupujúci pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa nedohodli na inom spôsobe, a za predpokladu, že kupujúci nebude v súvislosti s týmto vrátením znášať žiadne poplatky.

 

Reklamácia

Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov (§ 620 ods. 1 zákona 40/1964Zb.) Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu spoločnosti:

Poštová adresa:

ASOKI s.r.o.

Inžinierska 6

040 11 Košice

Slovenská republika

email: asokikosice@gmail.com

tel. číslo: 0907 178 861

Tovar je potrebné zaslať nepoužitý a nepoškodený. Tovar nesmie javiť známky používania. Kupujúci tovar zašle doporučenou zásielkou. Riziká škody na tovare spôsobené prepravou od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci až do prevzatia tovaru predávajúcim. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 14 dní po prevzatí a skontrolovaní vráteného tovaru, a to poštovou poukážkou alebo na účet v banke.

Vrátený tovar zasielajte, zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu, kompletný, s reklamačným protokolom. Nezasielajte prosím tovar na dobierku.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

- ak kupjúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

- ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

- ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

- ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

- ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podminekami uvaedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

- ak vada tovarupoškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

- ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

- ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou.

Po doručení vrátenej zásielky, predávajúci reklamáciu zaeviduje. Vrátený tovar skontroluje, v prípade kladnej reklamácie Vám budú vrátené peniaze na účet v banke, alebo poštovou poukážkou cez Slovenskú poštu a.s.. V prípade nezrovnalostí vo Vašej reklamácii Vás budeme kontaktovať. Poštovné nevraciame.

Kupujúci je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie sporov s predávajúcim, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Záručné podmienky a záručná doba

Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Vady tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je kupujúcemu doručená s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.onlinelingerie.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe s výnimkou poštových a kurieských firiem a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

MGYxODQ1O